دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش

آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش

آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن گسترش مسکن آینده سازان بعثت شماره ثبت باستناد ماده ۶ آئیـن نـامـه نـحـوه تشکیل مجامع بدینوسیله از کلیه اعضای محتـرم شرکت تعاونی فـوق دعـوت میشود تا در مجمع عمومی عادی بطور فـوق العـاده نوبت اول کـه راس سـاعت ۱۷ مـورخ روز دوشنبه در تالار زمـرد مجموعـه ورزشی و تفریحی کارگران تهران به نشانی کیلومتر ۷ بزرگراه فتح جنب پل کن برگزار می گردد حضـور بـهـم رسانند توجه در صورتی که هر یک از اعضـا نتوانند در مجمع عمومـی مـورد اشاره حاضـر شـوند می توانـنـد اسـتفاده از حـق خـود را برای حضور و اعمـال رای در مجمـع بـه یـک نماینـده تـام الاختيـار واگذار کننـد تعداد آرای وکالتی هر عضـو حداکثـر سـه رای و هر شخص غير عضـو تنها یک رای خواهـد بـود لازم بـه ذكـر است تایید برگه نمایندگی با مقام دعوت کننده و بازرس تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی بایستی در تاریخ های و بهمراه نماینـده خـود و بـا در دست داشـتـن مـدرک عضویت و کارت شناسایی معتبر در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران واقع در خیابـان سـپهبد قرنی بالاتـر از خـیابـان اراک پلاک ۱۰۷ طبقـه چـهـارم حاضـر تـا پس از احـــراز هویـت طـرفيـن بـرگ نمایندگی مربوط توسـط مـقـام دعوت کننـده برگه ورود به مجمـع بـرای نماینـده صـادر گردد توجـه متقاضیان کاندیداتوری سـمت هیات مدیره و بـازرس مـی بایست حداکثـر ظـرف ۵ روز از تاریخ درج ایـن آگهـی بهـمـراه مـدارک لازم اعـم از فتوکپی شناسنامه کارت ملی مدرک تحصیلی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد برای آقایان گواهی عدم سوء پیشینه کارت عضویت یا دفترچه سهام جهـت ثـبـت نـام و تکميـل فـرم مربوطـه بـه ایـن اداره کل مراجعه نماینـد توجـه جهـت حضور در جلسه فوق ارائه کارت شناسایی و مدارک دال بر عضویت در روز مجمع الزامی است دستور جلسـه1- انتخاب اعضای اصلی و عـلـى الـبــل هـيـات مـديـره بـرای مدت سـه سـال ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان تهران آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش - آگهی مجمع عمومی در روزنامه آفرینش - چاپ آگهی های مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار آفرینش - دفتر قبول چاپ آگهی روزنامه آفرینش - سفارش چاپ مجامع عمومی در روزنامه آفرینش - پذیرش آگهی مجمع جهت چاپ در روزنامه آفرینش - قبول چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آفرینش - تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه آفرینش - تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آفرینش - تلفن سفارش چاپ آگهی در روزنامه آفرینش - تلفن دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه آفرینش - تلفن پذیرش و چاپ آگهی روزنامه آفرینش به صورت شبانه روزی - خدمات چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آفرینش

لینک کلیدی :
آگهی دعوت به مجمع تعاونی مسکن در روزنامه آفرینش  تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آفرینش  قبول چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آفرینش  آگهی روزنامه آفرینش  تلفن دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه آفرینش
کلمات کلیدی :
آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن گسترش مسکن آینده سازان بعثت شماره ثبت باستناد ماده ۶ آئیـن نـامـه نـحـوه تشکیل مجامع بدینوسیله از کلیه اعضای محتـرم شرکت تعاونی فـوق دعـوت میشود تا در مجمع عمومی عادی بطور فـوق العـاده نوبت اول کـه راس سـاعت ۱۷ مـورخ روز دوشنبه در تالار زمـرد مجموعـه ورزشی و تفریحی کارگران تهران به نشانی کیلومتر ۷ بزرگراه فتح جنب پل کن برگزار می گردد حضـور بـهـم رسانند توجه در صورتی که هر یک از اعضـا نتوانند در مجمع عمومـی مـورد اشاره حاضـر شـوند می توانـنـد اسـتفاده از حـق خـود را برای حضور و اعمـال رای در مجمـع بـه یـک نماینـده تـام الاختيـار واگذار کننـد تعداد آرای وکالتی هر عضـو حداکثـر سـه رای و هر شخص غير عضـو تنها یک رای خواهـد بـود لازم بـه ذكـر است تایید برگه نمایندگی با مقام دعوت کننده و بازرس تعاونی خواهد بود بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی بایستی در تاریخ های و بهمراه نماینـده خـود و بـا در دست داشـتـن مـدرک عضویت و کارت شناسایی معتبر در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران واقع در خیابـان سـپهبد قرنی بالاتـر از خـیابـان اراک پلاک ۱۰۷ طبقـه چـهـارم حاضـر تـا پس از احـــراز هویـت طـرفيـن بـرگ نمایندگی مربوط توسـط مـقـام دعوت کننـده برگه ورود به مجمـع بـرای نماینـده صـادر گردد توجـه متقاضیان کاندیداتوری سـمت هیات مدیره و بـازرس مـی بایست حداکثـر ظـرف ۵ روز از تاریخ درج ایـن آگهـی بهـمـراه مـدارک لازم اعـم از فتوکپی شناسنامه کارت ملی مدرک تحصیلی کارت پایان خدمت برای متولدین ۱۳۳۸ به بعد برای آقایان گواهی عدم سوء پیشینه کارت عضویت یا دفترچه سهام جهـت ثـبـت نـام و تکميـل فـرم مربوطـه بـه ایـن اداره کل مراجعه نماینـد توجـه جهـت حضور در جلسه فوق ارائه کارت شناسایی و مدارک دال بر عضویت در روز مجمع الزامی است دستور جلسـه1- انتخاب اعضای اصلی و عـلـى الـبــل هـيـات مـديـره بـرای مدت سـه سـال ۲- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان تهران آگهی مجمع عمومی در روزنامه آفرینش چاپ آگهی های مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار آفرینش دفتر قبول چاپ آگهی روزنامه آفرینش سفارش چاپ مجامع عمومی در روزنامه آفرینش پذیرش آگهی مجمع جهت چاپ در روزنامه آفرینش قبول چاپ آگهی و اطلاعیه در روزنامه آفرینش تلفن سفارش چاپ آگهی روزنامه آفرینش تلفن دفتر پذیرش شبانه روزی آگهی روزنامه آفرینش تلفن سفارش چاپ آگهی در روزنامه آفرینش

چاپ آگهی در روزنامه آفرینش

آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه بانو مانا
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش - آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش - آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش - آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی مسکن چاپ شده در روزنامه آفرینش
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها