دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها   88958585 - 021

صفحه اصلی
 
تعرفه آگهی روزنامه
 
تعرفه آگهی مجلات
 
نمونه آگهی روزنامه
 
نمونه آگهی مجلات
 
کارت ویزیت و تراکت
 
تماس با ما
 

کلمات کلیدی:

دفتر پذیرش و چاپ آگهی

دفتر پذیرش آگهی روزنامه

دفتر پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

دفتر چاپ آگهی سایر روزنامه ها

دفتر پذیرش و چاپ آگهی در  روزنامه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های تبلیغاتی سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر پذیرش آگهی در کلیه مجلات و روزنامه های کشور

دفتر جذب آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندیهای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های سایر روزنامه ها

نیازمندیهای سایر روزنامه ها

راهنمای روزنامه سایر روزنامه ها

نیازمندی های راهنمای سایر روزنامه ها

نیازمندیهای راهنمای سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی های نیازمندی های سایر روزنامه ها

آگهی نیازمندی سایر روزنامه ها

آگهی صفحه اصلی روزنامه سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی داخلی سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

آگهی مجلات سایر روزنامه ها

پذیرش آگهی مجلات سایر روزنامه ها

چاپ آگهی سایر روزنامه ها

طراحی آگهی سایر روزنامه ها

قبول آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

قبول آگهی سایر روزنامه ها

چاپ و پذیرش آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها چاپ و پذیرش

آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

پدیرش آگهی ویژه نامه سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها

آگهی سایر روزنامه ها

آگهی ویژه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی دعوت سهامداران

آگهی مجمع عمومی

راهنمای سایر روزنامه ها

نمونه آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های چاپ شده سایر روزنامه ها

تعرفه چاپ آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

تعرفه پذیرش آگهی سایر روزنامه ها

تعرفه آگهی سایر روزنامه ها

قیمت آگهی روزنامه سایر روزنامه ها

قیمت آگهی نیازمندی های سایر روزنامه ها

سایر روزنامه ها تهران سایر روزنامه ها

پذیرش و چاپ آگهی سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها

نمونه آگهی های سایر روزنامه ها ورزشی

آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف گنجینه دوستان بشماره ثبت و به شناسه ملی بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی که راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ در محل تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۹ با رعایت کلیه ضوابط و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود حضور بهم رسانند دستور جلسه طرح و تصویب اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه وفق قانون افزایش تعداد على البدل هیات مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر توجه ۱- اعضائی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام الاختيار واگذار نمایند تا تاریخ به اتفاق نماینده خود جهت تائید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر قانونی تعاونی مراجعه نمایند حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است ضمنا ساعت ۹ صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد و در ضمن ارائه کارت واکسن برای اعضای حاضر در مجمع الزامی است هیات مدیره شرکت تعاونی آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - سفارش آگهی مجمع عمومی در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی مجمع در روزنامه ابتکار چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - سفارش چاپ آگهی به روزنامه ابتکار - تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار - دفتر قبول چاپ آگهی و فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - پذیرش آگهی و پذیرش اطلاعیه روزنامه ابتکار - تلفن قبول آگهی و اطلاعیه و فراخوان برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - تلفن چاپ آگهی مجامع در روزنامه ابتکار - پذیرش چاپ آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه ابتکار - تلفن قبول چاپ آگهی پذیره نویسی در روزنامه ابتکار - تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار - چاپ آگهی افزایش و کاهش سرمایه شرکت ها در روزنامه ابتکار - دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار - تلفن دفتر پذیرش آگهی و اطلاعیه و فراخوان جهت چاپ در روزنامه ابتکار - آگهی های چاپ شده مجامع عمومی در روزنامه ابتکار - دفتر قبول شبانه روزی آگهی روزنامه ابتکار - پذیرش سفارش آگهی روزنامه ابتکار - قبول آگهی مناقصه و مزایده برای چاپ در روزنامه ابتکار

لینک کلیدی :
آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف  تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار   پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار  دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار  قبول آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه ابتکار
کلمات کلیدی :
آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف گنجینه دوستان بشماره ثبت و به شناسه ملی بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول این تعاونی که راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ در محل تهران میدان امام حسین خیابان انقلاب خیابان خواجه نصیر طوسی پلاک ۲۹ با رعایت کلیه ضوابط و پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود حضور بهم رسانند دستور جلسه طرح و تصویب اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه وفق قانون افزایش تعداد على البدل هیات مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر توجه ۱- اعضائی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به نماینده تام الاختيار واگذار نمایند تا تاریخ به اتفاق نماینده خود جهت تائید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر قانونی تعاونی مراجعه نمایند حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است ضمنا ساعت ۹ صبح وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد و در ضمن ارائه کارت واکسن برای اعضای حاضر در مجمع الزامی است هیات مدیره شرکت تعاونی سفارش آگهی مجمع عمومی در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی مجمع در روزنامه ابتکار چاپ آگهی در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی در روزنامه ابتکار سفارش چاپ آگهی به روزنامه ابتکار تلفن پذیرش آگهی روزنامه ابتکار دفتر قبول چاپ آگهی و فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار پذیرش آگهی و پذیرش اطلاعیه روزنامه ابتکار تلفن قبول آگهی و اطلاعیه و فراخوان برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار تلفن چاپ آگهی مجامع در روزنامه ابتکار پذیرش چاپ آگهی پذیره نویسی سهام در روزنامه ابتکار تلفن قبول چاپ آگهی پذیره نویسی در روزنامه ابتکار تلفن پذیرش چاپ آگهی مجامع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار ابتکار چاپ آگهی افزایش و کاهش سرمایه شرکت ها در روزنامه ابتکار دفتر سفارش و چاپ آگهی در روزنامه ابتکار تلفن دفتر پذیرش آگهی و اطلاعیه و فراخوان جهت چاپ در روزنامه ابتکار آگهی های چاپ شده مجامع عمومی در روزنامه ابتکار

چاپ آگهی روزنامه ابتکار

آموزشگاه تبسم آفتاب
کلیک کنید
آموزشگاه لیلی بانو
کلیک کنید
آرایشگاه نسرین بانو
کلیک کنید
دندانپزشکی شایلین
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه باغ رز
کلیک کنید
آکادمی چهره سازان تهران
کلیک کنید
آموزشگاه و آرایشگاه ساینا
کلیک کنید
روغن آرگان
کلیک کنید
آموزشگاه آرایش بانو یعقوبی
کلیک کنید
مزون مه ناز
کلیک کنید
آموزشگاه بانو روشنایی
کلیک کنید
محصولات مپ
کلیک کنید
محصولات آموتیا
کلیک کنید
سالن زیبایی چهره سازان
کلیک کنید
دپارتمان زیبایی ام دی ام
کلیک کنید
کرم پودر استارلوکس
کلیک کنید
گروه پزشکان لیزر برنا
کلیک کنید
رنگ موی الیو
کلیک کنید
قطره چشم گیاهی پیور
کلیک کنید
کرم دست و صورت ژان
کلیک کنید
نمونه آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها
دانلود تعرفه آگهی های سایر روزنامه ها
سفارش آگهی سایر روزنامه ها  88958585 (021)
www.noandish-ad.com
آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار - آگهی نوبت اول مجمع فوق العاده تعاونی مصرف چاپ شده در روزنامه ابتکار
آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های روزنامه سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها - آگهی های سایر روزنامه ها